Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 58. stavka 2. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI I NAKNADI PUTNIH I SELIDBENIH TROŠKOVA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti za korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć i na naknadu putnih i selidbenih troškova, kao i visina naknade koju ima nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod), a kojoj Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta te koja sama ili posredovanjem Zavoda nađe zaposlenje u drugom mjestu.

(2) Pod drugim mjestom zaposlenja smatra se mjesto rada navedeno u ugovoru o radu udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta na području Republike Hrvatske, države Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ima nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja u trajanju od godinu dana ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta.

(2) Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u visini 1.200,00 kuna.

Članak 3.

(1) Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja u trajanju od godinu dana ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na:

1) naknadu putnog troška za sebe, ako u drugo mjesto zaposlenja seli sama

2) naknadu putnih troškova za sebe, bračnog odnosno izvanbračnog druga i djecu, ako u drugo mjesto zaposlenja seli s obitelji ili

3) naknadu dijela selidbenih troškova.

(2) Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja neovisno o trajanju radnog odnosa, a ne promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na naknadu putnog troška samo za sebe.

(3) Putni trošak iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovog članka i selidbeni trošak iz stavka 1. točke 3. ovoga članka nadoknađuju se samo za jedno putovanje od mjesta dotadašnjeg prebivališta do mjesta zaposlenja, a putni trošak iz stavka 2. ovog članka nadoknađuje se samo za jedno putovanje od mjesta prebivališta do mjesta zaposlenja.

(4) Putni trošak se nadoknađuje u visini od 0,75 kuna po prijeđenom kilometru, a najviše do 300,00 kuna po osobi.

(5) Udaljenost između mjesta dotadašnjeg prebivališta odnosno prebivališta i mjesta zaposlenja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta.

(6) Selidbeni trošak se nadoknađuje u visini 50% troškova najjeftinijim prijevoznim sredstvom, a najviše do 1.000,00 kuna.

Članak 4.

(1) Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos na godinu dana ili duže na području države Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije može ostvariti prava iz članka 2. i članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika ako se trajno nastani u toj državi i zbog toga promijeni mjesto prebivališta.

(2) Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos na području države Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije neovisno o trajanju radnog odnosa, a ne nastani se trajno u toj državi i zbog toga ne promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na naknadu putnog troška od mjesta prebivališta do mjesta zaposlenja samo za sebe.

Članak 5.

(1) Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova odobrava se na temelju pisanog zahtjeva nezaposlene osobe nadležnoj regionalnoj odnosno područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda u kojoj je nezaposlena osoba bila evidentirana prije zaposlenja.

(2) Zahtjev se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana zaposlenja.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka nezaposlena osoba mora priložiti:

1) kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ovog Pravilnika: ugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, a dokaz o promjeni prebivališta Zavod će pribaviti po službenoj dužnosti

2) kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika: ugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, račun tvrtke koja je obavila preseljenje, a dokaz o promjeni prebivališta nezaposlene osobe i bračnog odnosno izvanbračnog druga i djece, ako u drugo mjesto zaposlenja seli s obitelji, Zavod će pribaviti po službenoj dužnosti ili

3) kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika: ugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu.

(3) Dokazi iz stavka 3. ovoga članka prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

(4) Iznimno, nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos na području države Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije uz dokaze iz stavka 3. ovoga članka dužna je priložiti i ovjerene prijevode tih dokaza.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova (»Narodne novine«, br. 23/14 i 50/14).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/15

Urbroj: 524-04-02-01/2-17-4

Zagreb, 26. svibnja 2017.

Ministar

dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.
More in this category: « Čišćenje nakon selidbe

You have no rights to post comments

Podatci o tvrtci

 • Frančina d.o.o. (SELIDBE KALIMERO)
 • Ulica Grada Chicaga 7, 10000 Zagreb
 • MB: 02220776 | OIB: 23353678955
 • 099/655-3322
 • Direktor: Ivan Frančina
 • Temeljni kapital u iznosu 20.000kn uplaćen u cijelosti

Usluge

 • Usluge koje Vam pružamo su sljedeće:
 • usluge selidbe i prijevoza (utovar, prijevoz, istovar)
 • pakiranje, montaža, demontaža
 • prijevoz specijalnih tereta (pianina, sefova, manjih radnih strojeva i sl.)
 • odvoz starog namještaja
 • uslugu besplatne procjene Vaše selidbe
 • Selidbe Beograd