Zadnje novosti

Zadnje novosti (10)

Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 58. stavka 2. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI I NAKNADI PUTNIH I SELIDBENIH TROŠKOVA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti za korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć i na naknadu putnih i selidbenih troškova, kao i visina naknade koju ima nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod), a kojoj Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta te koja sama ili posredovanjem Zavoda nađe zaposlenje u drugom mjestu.

(2) Pod drugim mjestom zaposlenja smatra se mjesto rada navedeno u ugovoru o radu udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta na području Republike Hrvatske, države Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ima nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja u trajanju od godinu dana ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta.

(2) Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u visini 1.200,00 kuna.

Članak 3.

(1) Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja u trajanju od godinu dana ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na:

1) naknadu putnog troška za sebe, ako u drugo mjesto zaposlenja seli sama

2) naknadu putnih troškova za sebe, bračnog odnosno izvanbračnog druga i djecu, ako u drugo mjesto zaposlenja seli s obitelji ili

3) naknadu dijela selidbenih troškova.

(2) Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja neovisno o trajanju radnog odnosa, a ne promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na naknadu putnog troška samo za sebe.

(3) Putni trošak iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovog članka i selidbeni trošak iz stavka 1. točke 3. ovoga članka nadoknađuju se samo za jedno putovanje od mjesta dotadašnjeg prebivališta do mjesta zaposlenja, a putni trošak iz stavka 2. ovog članka nadoknađuje se samo za jedno putovanje od mjesta prebivališta do mjesta zaposlenja.

(4) Putni trošak se nadoknađuje u visini od 0,75 kuna po prijeđenom kilometru, a najviše do 300,00 kuna po osobi.

(5) Udaljenost između mjesta dotadašnjeg prebivališta odnosno prebivališta i mjesta zaposlenja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta.

(6) Selidbeni trošak se nadoknađuje u visini 50% troškova najjeftinijim prijevoznim sredstvom, a najviše do 1.000,00 kuna.

Članak 4.

(1) Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos na godinu dana ili duže na području države Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije može ostvariti prava iz članka 2. i članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika ako se trajno nastani u toj državi i zbog toga promijeni mjesto prebivališta.

(2) Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos na području države Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije neovisno o trajanju radnog odnosa, a ne nastani se trajno u toj državi i zbog toga ne promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na naknadu putnog troška od mjesta prebivališta do mjesta zaposlenja samo za sebe.

Članak 5.

(1) Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova odobrava se na temelju pisanog zahtjeva nezaposlene osobe nadležnoj regionalnoj odnosno područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda u kojoj je nezaposlena osoba bila evidentirana prije zaposlenja.

(2) Zahtjev se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana zaposlenja.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka nezaposlena osoba mora priložiti:

1) kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ovog Pravilnika: ugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, a dokaz o promjeni prebivališta Zavod će pribaviti po službenoj dužnosti

2) kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika: ugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, račun tvrtke koja je obavila preseljenje, a dokaz o promjeni prebivališta nezaposlene osobe i bračnog odnosno izvanbračnog druga i djece, ako u drugo mjesto zaposlenja seli s obitelji, Zavod će pribaviti po službenoj dužnosti ili

3) kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika: ugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu.

(3) Dokazi iz stavka 3. ovoga članka prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

(4) Iznimno, nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos na području države Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije uz dokaze iz stavka 3. ovoga članka dužna je priložiti i ovjerene prijevode tih dokaza.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova (»Narodne novine«, br. 23/14 i 50/14).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/15

Urbroj: 524-04-02-01/2-17-4

Zagreb, 26. svibnja 2017.

Ministar

dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.
Čišćenje nakon selidbe (Osim djelatnosti selidbe, odvoza glomaznog otpada, premještanja namještaja unutar prostora - ističemo i novu uslugu čišćenja i krečenja prostora nakon selidbe.)

Priprema selidbe

Kako bi preseljenje proteklo što brže i ugodnije, potrebno je cijeli postupak dobro isplanirati i sa pakiranjem početi na vrijeme. Odredite što trebate napraviti svakoga dana.  Popišite ukupan inventar u postojećem stanu ali i preinake koje morate izvršiti u novom stanu prije useljenja. Pripremite dovoljan broj kartonskih kutija za pakiranje, čvrsti selotejp i markere ili naljepnice u boji, zavisno koji sistem pakiranja ćete odabrati.

Kontaktirajte ekipu za selidbe ukoliko trebate pomoć prilikom rastavljanja, prijevoza, rukovanja i ponovnog sastavljanja teških predmeta, kao i prijevoza velikog broja kutija s vašim osobnim stvarima. Obavijestite ih o svim faktorima koji će utjecati na cijenu usluge.

Najbolje bi bilo, ako je moguće da su svi grublji radovi u novom stanu izvršeni prije nego započnete s useljenjem. Dakle, provjerite ispravnost priključaka, broj utičnica, prekidača, rasvjetnih tijela i sličnih radova čije bi izvođenje zahtijevalo dizanje prašine. Svakako prefarbajte i zidove prije useljenja, a ako se ne možete odlučiti za boju, prefarbajte u bijelo te izbor boje jednostavno ostavite za kasnije jer vaš novi stan ne mora biti savršeno dekoriran prije useljenja, bitno da je funkcionalan i čist.

Prije samog pakiranja stvari u kutije, riješite se onih stvari koje vam nisu potrebne jer ako ih niste upotrebljavali do sada, mala je vjerojatnost da ćete ih koristiti kasnije. Nepotrebne stvari reciklirajte, poklonite ili jednostavno bacite. Time si olakšavate pakiranje i izbjegavate nepotrebnu zbrku u novome stanu.

Kako biste bili sigurni da nitko drugi osim vas i vaše obitelji nema ključ od novog stana, promijenite bravu na ulaznim vratima. Ne zaboravite djeci dati adresu i broj telefona novog stana.

Važno je da o promjeni adrese obavijestite i sve poslovne suradnike i partnere, odnosno sve osobe koje bi trebale znati vašu novu adresu. Sigurno će se dogoditi da neće svi koje ste obavijestili ažurirati odmah vašu novu adresu, te predlažemo da od HP – a zatražite preusmjeravanje pošte s stare adrese na novu. Telefonski broj preseljenjem ne morate promijeniti, ukoliko predate takav zahtjev vašem telekomunikacijskom operateru. Time ćete uspješno izbjeći propuštene pozive i zagubljenu poštu.

Pakiranje

I kod pakiranja budite maksimalno organizirani.

 • Odredite zadatke za svakog člana obitelji i započnite s pakiranjem na vrijeme, ne čekajte posljednji dan.
 • Dok vadite stvari iz ormara i regala, paralelno čistite police kako bi izbjegli dodatni posao na kraju pakiranja koje se redovito oduži.
 • Pakirati možete koristeći ABC sistem tako da kutije od prioritetne važnosti označite s „A“, one manje važne s „B“ i one koje vam neće zatrebati uskoro s „C“. Prilikom slaganja u kamion ili kombi najprije slažite kutije „C“, a na samom kraju kutije „A“. Pakirati možete i po sistemu boja tako da stvari iz svake prostorije označite odgovarajućom bojom koja će se podudarati s bojom prostorije u novome stanu.
 • Nemojte miješati stvari iz kupatila s onima iz kuhinje i slično. Time olakšavate posao sebi ali i ekipi nosača koji će kutije tako odmah odnijeti u pravu prostoriju.
 • Pakirajte najprije stvari koje koristite najmanje, na primjer skijašku opremu, vansezonsku odjeću, ukrase i slično. Stvari koje su vam najpotrebnije pakirajte na kraju.
 • Savjetujemo da spakirate i jednu posebnu kutiju s najosnovnijim stvarima dostatnim za dva do tri dana bez kojih ne možete preživjeti. U nju spakirajte na primjer lijekove, kozmetiku, ručnik, nešto hrane i najosnovniju odjeću. Tu kutiju označite drugačije od drugih, najbolje što upadljivije.
 • Kutije pakirajte tako da u svakoj optimalno rasporedite težinu, teže predmete stavite na dno, a lakše, poput jastuka na vrh. Pripazite i da težina kutija ne prelazi 20 kilograma kako biste njima lakše rukovali. Osigurajte novinskim papirom ili stiroporom i označite kutije s lomljivim predmetima, a na kraju sve kutije dobro zalijepite selotejpom. Ne zaboravite svaku kutiju označiti bojom i slovom ili nekom drugom oznakom i sadržajem odmah po zatvaranju.
 • Dragocjenosti, dokumente i podatke o kreditnim karticama nosite u sefu ili posebnoj kutiji koja će prilikom selidbe zajedno s vašom kutijom s najosnovnijim stvarima biti uz vas ili je povjerite na čuvanje kod najbližih.
 • Prije selidbe dogovorite i tko će vam čuvati djecu i kućne ljubimce na dan same selidbe.

Selidba

Odvezite djecu i kućne ljubimce na čuvanje. U prostoriju najbližu izlazu poredajte kutije prema redoslijedu slaganja u kamion ili kombi. Dakle najbliže izlazu stavite one kutije od najmanje važnosti kako bi one najvažnije bile na vrhu prilikom transporta.

Provjerite vašu posebnu kutiju s najosnovnijim potrepštinama i onu s dragocjenostima kako ih ne biste pomiješali s ostalima već nosili sa sobom. Najprije se sele najveće i najteže stvari kao što su kućanski aparati, ormari koji se ne mogu rastaviti i sjedeće garniture. Na kraju idu kutije sa stvarima.

Kad sve stvari budu iznesene iz vašeg starog stana, provjerite još jednom sve prostorije da budete sigurni da niste nešto zaboravili.

Useljenje u novi stan

Useljenje u novi stan predstavlja uzbuđenje i sreću pa se raspakiravanje često i ne čini toliko dosadnim. Ukoliko ste na vrijeme izveli sve potrebne radove u novome stanu i na kraju sve počistili i oprali podove, useljenje predstavlja tek manji dio posla.

Kad ekipa za selidbe unese sve stvari u vaš novi stan, počastite ih pićem i marendom da biste zatim krenuli u raspakiravanje.

Kod raspakiravanja obavezno koristite isti sistem koji ste koristili i kod pakiranja, nikako nemojte kutije nasumično raspakiravati jer ćete ubrzo stvoriti nered. Raspakiravajte planski, kutiju po kutiju, ne morate žuriti ukoliko imate svoju posebnu kutiju s najosnovnijim potrepštinama. Stvari odmah slažite na njihovo novo mjesto. Ukoliko postoje stvari koje ste greškom preselili, odmah ih bacite ili odnesite kamo ste namjeravali.

Ako uza se imate malodobnu djecu, potrudite se raspakirati televizor i nekoliko igračaka kako biste ih zabavili te u miru nastavili s poslom. Dobro je odmah spremiti krevet za vaše prvo noćenje u novome stanu kako ne bi na kraju dana onako umorni morali trošiti energiju i na to. Ne zaboravite upaliti bojler jer ćete se na večer sigurno poželjeti istuširati. Za prvi dan naručite hranu dostavom i napravite ugodnu atmosferu u kojoj ćete uživati vi i vaši ukućani. Raspakirajte samo najnužnije stvari i uživajte u novome ambijentu jer raspakiravanje može potrajati danima.

Priprema selidbe

Kako bi preseljenje proteklo što brže i ugodnije, potrebno je cijeli postupak dobro isplanirati i sa pakiranjem početi na vrijeme. Odredite što trebate napraviti svakoga dana.  Popišite ukupan inventar u postojećem stanu ali i preinake koje morate izvršiti u novom stanu prije useljenja. Pripremite dovoljan broj kartonskih kutija za pakiranje, čvrsti selotejp i markere ili naljepnice u boji, zavisno koji sistem pakiranja ćete odabrati.

Kontaktirajte ekipu za selidbe ukoliko trebate pomoć prilikom rastavljanja, prijevoza, rukovanja i ponovnog sastavljanja teških predmeta, kao i prijevoza velikog broja kutija s vašim osobnim stvarima. Obavijestite ih o svim faktorima koji će utjecati na cijenu usluge.

Najbolje bi bilo, ako je moguće da su svi grublji radovi u novom stanu izvršeni prije nego započnete s useljenjem. Dakle, provjerite ispravnost priključaka, broj utičnica, prekidača, rasvjetnih tijela i sličnih radova čije bi izvođenje zahtijevalo dizanje prašine. Svakako prefarbajte i zidove prije useljenja, a ako se ne možete odlučiti za boju, prefarbajte u bijelo te izbor boje jednostavno ostavite za kasnije jer vaš novi stan ne mora biti savršeno dekoriran prije useljenja, bitno da je funkcionalan i čist.

Prije samog pakiranja stvari u kutije, riješite se onih stvari koje vam nisu potrebne jer ako ih niste upotrebljavali do sada, mala je vjerojatnost da ćete ih koristiti kasnije. Nepotrebne stvari reciklirajte, poklonite ili jednostavno bacite. Time si olakšavate pakiranje i izbjegavate nepotrebnu zbrku u novome stanu.

Kako biste bili sigurni da nitko drugi osim vas i vaše obitelji nema ključ od novog stana, promijenite bravu na ulaznim vratima. Ne zaboravite djeci dati adresu i broj telefona novog stana.

Važno je da o promjeni adrese obavijestite i sve poslovne suradnike i partnere, odnosno sve osobe koje bi trebale znati vašu novu adresu. Sigurno će se dogoditi da neće svi koje ste obavijestili ažurirati odmah vašu novu adresu, te predlažemo da od HP – a zatražite preusmjeravanje pošte s stare adrese na novu. Telefonski broj preseljenjem ne morate promijeniti, ukoliko predate takav zahtjev vašem telekomunikacijskom operateru. Time ćete uspješno izbjeći propuštene pozive i zagubljenu poštu.

Pakiranje

I kod pakiranja budite maksimalno organizirani.

 • Odredite zadatke za svakog člana obitelji i započnite s pakiranjem na vrijeme, ne čekajte posljednji dan.
 • Dok vadite stvari iz ormara i regala, paralelno čistite police kako bi izbjegli dodatni posao na kraju pakiranja koje se redovito oduži.
 • Pakirati možete koristeći ABC sistem tako da kutije od prioritetne važnosti označite s „A“, one manje važne s „B“ i one koje vam neće zatrebati uskoro s „C“. Prilikom slaganja u kamion ili kombi najprije slažite kutije „C“, a na samom kraju kutije „A“. Pakirati možete i po sistemu boja tako da stvari iz svake prostorije označite odgovarajućom bojom koja će se podudarati s bojom prostorije u novome stanu.
 • Nemojte miješati stvari iz kupatila s onima iz kuhinje i slično. Time olakšavate posao sebi ali i ekipi nosača koji će kutije tako odmah odnijeti u pravu prostoriju.
 • Pakirajte najprije stvari koje koristite najmanje, na primjer skijašku opremu, vansezonsku odjeću, ukrase i slično. Stvari koje su vam najpotrebnije pakirajte na kraju.
 • Savjetujemo da spakirate i jednu posebnu kutiju s najosnovnijim stvarima dostatnim za dva do tri dana bez kojih ne možete preživjeti. U nju spakirajte na primjer lijekove, kozmetiku, ručnik, nešto hrane i najosnovniju odjeću. Tu kutiju označite drugačije od drugih, najbolje što upadljivije.
 • Kutije pakirajte tako da u svakoj optimalno rasporedite težinu, teže predmete stavite na dno, a lakše, poput jastuka na vrh. Pripazite i da težina kutija ne prelazi 20 kilograma kako biste njima lakše rukovali. Osigurajte novinskim papirom ili stiroporom i označite kutije s lomljivim predmetima, a na kraju sve kutije dobro zalijepite selotejpom. Ne zaboravite svaku kutiju označiti bojom i slovom ili nekom drugom oznakom i sadržajem odmah po zatvaranju.
 • Dragocjenosti, dokumente i podatke o kreditnim karticama nosite u sefu ili posebnoj kutiji koja će prilikom selidbe zajedno s vašom kutijom s najosnovnijim stvarima biti uz vas ili je povjerite na čuvanje kod najbližih.
 • Prije selidbe dogovorite i tko će vam čuvati djecu i kućne ljubimce na dan same selidbe.

Selidba

Odvezite djecu i kućne ljubimce na čuvanje. U prostoriju najbližu izlazu poredajte kutije prema redoslijedu slaganja u kamion ili kombi. Dakle najbliže izlazu stavite one kutije od najmanje važnosti kako bi one najvažnije bile na vrhu prilikom transporta.

Provjerite vašu posebnu kutiju s najosnovnijim potrepštinama i onu s dragocjenostima kako ih ne biste pomiješali s ostalima već nosili sa sobom. Najprije se sele najveće i najteže stvari kao što su kućanski aparati, ormari koji se ne mogu rastaviti i sjedeće garniture. Na kraju idu kutije sa stvarima.

Kad sve stvari budu iznesene iz vašeg starog stana, provjerite još jednom sve prostorije da budete sigurni da niste nešto zaboravili.

Useljenje u novi stan

Useljenje u novi stan predstavlja uzbuđenje i sreću pa se raspakiravanje često i ne čini toliko dosadnim. Ukoliko ste na vrijeme izveli sve potrebne radove u novome stanu i na kraju sve počistili i oprali podove, useljenje predstavlja tek manji dio posla.

Kad ekipa za selidbe unese sve stvari u vaš novi stan, počastite ih pićem i marendom da biste zatim krenuli u raspakiravanje.

Kod raspakiravanja obavezno koristite isti sistem koji ste koristili i kod pakiranja, nikako nemojte kutije nasumično raspakiravati jer ćete ubrzo stvoriti nered. Raspakiravajte planski, kutiju po kutiju, ne morate žuriti ukoliko imate svoju posebnu kutiju s najosnovnijim potrepštinama. Stvari odmah slažite na njihovo novo mjesto. Ukoliko postoje stvari koje ste greškom preselili, odmah ih bacite ili odnesite kamo ste namjeravali.

Ako uza se imate malodobnu djecu, potrudite se raspakirati televizor i nekoliko igračaka kako biste ih zabavili te u miru nastavili s poslom. Dobro je odmah spremiti krevet za vaše prvo noćenje u novome stanu kako ne bi na kraju dana onako umorni morali trošiti energiju i na to. Ne zaboravite upaliti bojler jer ćete se na večer sigurno poželjeti istuširati. Za prvi dan naručite hranu dostavom i napravite ugodnu atmosferu u kojoj ćete uživati vi i vaši ukućani. Raspakirajte samo najnužnije stvari i uživajte u novome ambijentu jer raspakiravanje može potrajati danima.

kalimero selidbe 00

 

Osim što našim strankama nudimo sve usluge vezane uz selidbe, isto tako nudimo i sve usluge vezane uz sudske deložacije. Naš dio posla kod deložacije se uvelike ne razlikuje od klasične selidbe. Kako je deložacija najčešće vrlo mučan i neugodan postupak, kako za ovršenika tako i za ovrhovoditelja, trudimo se što je više moguće olakšati stvari barem s naše strane.

Priprema selidbe

Kako bi preseljenje proteklo što brže i ugodnije, potrebno je cijeli postupak dobro isplanirati i sa pakiranjem početi na vrijeme. Odredite što trebate napraviti svakoga dana.  Popišite ukupan inventar u postojećem stanu ali i preinake koje morate izvršiti u novom stanu prije useljenja. Pripremite dovoljan broj kartonskih kutija za pakiranje, čvrsti selotejp i markere ili naljepnice u boji, zavisno koji sistem pakiranja ćete odabrati.

Kontaktirajte ekipu za selidbe ukoliko trebate pomoć prilikom rastavljanja, prijevoza, rukovanja i ponovnog sastavljanja teških predmeta, kao i prijevoza velikog broja kutija s vašim osobnim stvarima. Obavijestite ih o svim faktorima koji će utjecati na cijenu usluge.

Najbolje bi bilo, ako je moguće da su svi grublji radovi u novom stanu izvršeni prije nego započnete s useljenjem. Dakle, provjerite ispravnost priključaka, broj utičnica, prekidača, rasvjetnih tijela i sličnih radova čije bi izvođenje zahtijevalo dizanje prašine. Svakako prefarbajte i zidove prije useljenja, a ako se ne možete odlučiti za boju, prefarbajte u bijelo te izbor boje jednostavno ostavite za kasnije jer vaš novi stan ne mora biti savršeno dekoriran prije useljenja, bitno da je funkcionalan i čist.

Prije samog pakiranja stvari u kutije, riješite se onih stvari koje vam nisu potrebne jer ako ih niste upotrebljavali do sada, mala je vjerojatnost da ćete ih koristiti kasnije. Nepotrebne stvari reciklirajte, poklonite ili jednostavno bacite. Time si olakšavate pakiranje i izbjegavate nepotrebnu zbrku u novome stanu.

Kako biste bili sigurni da nitko drugi osim vas i vaše obitelji nema ključ od novog stana, promijenite bravu na ulaznim vratima. Ne zaboravite djeci dati adresu i broj telefona novog stana.

Važno je da o promjeni adrese obavijestite i sve poslovne suradnike i partnere, odnosno sve osobe koje bi trebale znati vašu novu adresu. Sigurno će se dogoditi da neće svi koje ste obavijestili ažurirati odmah vašu novu adresu, te predlažemo da od HP – a zatražite preusmjeravanje pošte s stare adrese na novu. Telefonski broj preseljenjem ne morate promijeniti, ukoliko predate takav zahtjev vašem telekomunikacijskom operateru. Time ćete uspješno izbjeći propuštene pozive i zagubljenu poštu.

Pakiranje

I kod pakiranja budite maksimalno organizirani.

 • Odredite zadatke za svakog člana obitelji i započnite s pakiranjem na vrijeme, ne čekajte posljednji dan.
 • Dok vadite stvari iz ormara i regala, paralelno čistite police kako bi izbjegli dodatni posao na kraju pakiranja koje se redovito oduži.
 • Pakirati možete koristeći ABC sistem tako da kutije od prioritetne važnosti označite s „A“, one manje važne s „B“ i one koje vam neće zatrebati uskoro s „C“. Prilikom slaganja u kamion ili kombi najprije slažite kutije „C“, a na samom kraju kutije „A“. Pakirati možete i po sistemu boja tako da stvari iz svake prostorije označite odgovarajućom bojom koja će se podudarati s bojom prostorije u novome stanu.
 • Nemojte miješati stvari iz kupatila s onima iz kuhinje i slično. Time olakšavate posao sebi ali i ekipi nosača koji će kutije tako odmah odnijeti u pravu prostoriju.
 • Pakirajte najprije stvari koje koristite najmanje, na primjer skijašku opremu, vansezonsku odjeću, ukrase i slično. Stvari koje su vam najpotrebnije pakirajte na kraju.
 • Savjetujemo da spakirate i jednu posebnu kutiju s najosnovnijim stvarima dostatnim za dva do tri dana bez kojih ne možete preživjeti. U nju spakirajte na primjer lijekove, kozmetiku, ručnik, nešto hrane i najosnovniju odjeću. Tu kutiju označite drugačije od drugih, najbolje što upadljivije.
 • Kutije pakirajte tako da u svakoj optimalno rasporedite težinu, teže predmete stavite na dno, a lakše, poput jastuka na vrh. Pripazite i da težina kutija ne prelazi 20 kilograma kako biste njima lakše rukovali. Osigurajte novinskim papirom ili stiroporom i označite kutije s lomljivim predmetima, a na kraju sve kutije dobro zalijepite selotejpom. Ne zaboravite svaku kutiju označiti bojom i slovom ili nekom drugom oznakom i sadržajem odmah po zatvaranju.
 • Dragocjenosti, dokumente i podatke o kreditnim karticama nosite u sefu ili posebnoj kutiji koja će prilikom selidbe zajedno s vašom kutijom s najosnovnijim stvarima biti uz vas ili je povjerite na čuvanje kod najbližih.
 • Prije selidbe dogovorite i tko će vam čuvati djecu i kućne ljubimce na dan same selidbe.

Selidba

Odvezite djecu i kućne ljubimce na čuvanje. U prostoriju najbližu izlazu poredajte kutije prema redoslijedu slaganja u kamion ili kombi. Dakle najbliže izlazu stavite one kutije od najmanje važnosti kako bi one najvažnije bile na vrhu prilikom transporta.

Provjerite vašu posebnu kutiju s najosnovnijim potrepštinama i onu s dragocjenostima kako ih ne biste pomiješali s ostalima već nosili sa sobom. Najprije se sele najveće i najteže stvari kao što su kućanski aparati, ormari koji se ne mogu rastaviti i sjedeće garniture. Na kraju idu kutije sa stvarima.

Kad sve stvari budu iznesene iz vašeg starog stana, provjerite još jednom sve prostorije da budete sigurni da niste nešto zaboravili.

Useljenje u novi stan

Useljenje u novi stan predstavlja uzbuđenje i sreću pa se raspakiravanje često i ne čini toliko dosadnim. Ukoliko ste na vrijeme izveli sve potrebne radove u novome stanu i na kraju sve počistili i oprali podove, useljenje predstavlja tek manji dio posla.

Kad ekipa za selidbe unese sve stvari u vaš novi stan, počastite ih pićem i marendom da biste zatim krenuli u raspakiravanje.

Kod raspakiravanja obavezno koristite isti sistem koji ste koristili i kod pakiranja, nikako nemojte kutije nasumično raspakiravati jer ćete ubrzo stvoriti nered. Raspakiravajte planski, kutiju po kutiju, ne morate žuriti ukoliko imate svoju posebnu kutiju s najosnovnijim potrepštinama. Stvari odmah slažite na njihovo novo mjesto. Ukoliko postoje stvari koje ste greškom preselili, odmah ih bacite ili odnesite kamo ste namjeravali.

Ako uza se imate malodobnu djecu, potrudite se raspakirati televizor i nekoliko igračaka kako biste ih zabavili te u miru nastavili s poslom. Dobro je odmah spremiti krevet za vaše prvo noćenje u novome stanu kako ne bi na kraju dana onako umorni morali trošiti energiju i na to. Ne zaboravite upaliti bojler jer ćete se na večer sigurno poželjeti istuširati. Za prvi dan naručite hranu dostavom i napravite ugodnu atmosferu u kojoj ćete uživati vi i vaši ukućani. Raspakirajte samo najnužnije stvari i uživajte u novome ambijentu jer raspakiravanje može potrajati danima.

Frančina d.o.o.(SELIDBE KALIMERO)

ul.Grada Chicaga 7

10000 Zagreb

MB: 02220776

OIB:23353678955

 

 

099/655-3322

 • Kontaktirajte najmanje tri tvrtke za selidbe kako bi mogli usporediti tko što nudi za koju cijenu
 • Pokušajte saznati što je sve u tu cijenu uključeno kako ne bi bilo iznenađenja

Najbolje je raspitati se kod rodbine i prijatelja koji su se selili prije Vas da li Vam možda mogu nekoga preporučiti, jer nije svejedno tko nosi i dira Vaše osobne stvari ili krevet na kojem spavate te na kraju, tko Vam ulazi u stan. Bile to SELIDBE KALIMERO ili ne, svakako se pobrinite da angažirate registriranu tvrtku ili obrt, a nikako ne nekakve «no name» prijevoznike iz oglasa koji rade na crno i po nevjerojatno privlačnim i niskim cijenama, jer iza toga se vrlo često kriju razne prijevare.

Sretno sa selidbom...

1223590 notebook wih spiral and red cover

Selidba i općenito preseljenje, može biti lijepo iskustvo ako se na vrijeme i adekvatno pripremite. Kako bi izbjegli nepotrebne probleme koje selidba ponekad nosi, pročitajte tekst u nastavku i informirajte se o radnjama koje možete poduzeti kako bi Vaše preseljenje prošlo što brže, bezbolnije i kvalitetnije.

Svi mi imamo mnogo nepotrebnih stvari koje držimo na tavanima, u garažama, šupama, smočnicama, spremištima i raznim drugim prostorima.

Selidba je odlična prilika da se riješite svih tih stvari koje su Vam postale suvišne, a nekome bi možda mogle dobro doći. Ako dio tih stvari na vrijeme prodate, donirate, poklonite ili jednostavno bacite, imat ćete višestruku korist. Količina stvari koju selite umanjit će se za stvari kojih ste se riješili, i selidba će samim time biti jeftinija.


Priprema same selidbe

Poželjno je što ranije dogovoriti točan datum selidbe. Nakon što utvrdite točan termin selidbe, prema tome prilagodite ostale obaveze, dogovore i planove. Preseljenje u novi dom i okruženje je stresno kako za Vas tako i za djecu, stoga im pokušajte što više olakšati prilagodbu novoj sredini, školi, prijateljima... Na vrijeme razgovarajte s njima o razlozima selidbe i pokušajte im ih što bolje objasniti. Možda Vam se to ne čini kao nešto što je izravno vezano za selidbu, ali vrlo je važno da naučite djecu novi broj telefona i novu adresu.

Nabavite dovoljan broj kutija raznih veličina (veće za one laganije stvari kao što su odjeća, obuća, posteljina i sl., a manje za knjige i druge teške materijale) i traka za zatvaranje kutija, te vreća koje također mogu biti izvrsna ambalaža. Probajte nabaviti i foliju sa zračnim mjehurićima koja je izvrsna za zaštitu lako lomljivih stvari kao što su tanjuri, čaše ili osjetljivi kućanski uređaji, te stretch foliju. Od većine ozbiljnih tvrtki za selidbe možete dobiti gore spomenutu ambalažu.

Kod pakiranja obavezno označite (najbolje markerom ili naljepnicama) u kojoj se kutiji nalaze koje stvari. Kutije je dobro označiti rednim brojem tako da odmah možete reagirati ako koja nije na broju. Isto tako je dobro označiti kutije s lomljivim sadržajem kako ne bi došlo do neželjenih oštećenja.

Novom stanaru (kome ćete prodati ili iznajmiti stan) pokažite kako se rukuje uređajima kao što su klima, alarm ili neki drugi uređaj, ako ih ostavljate.

Pripremite i posebno pakirajte stvari koje će Vam trebati odmah nakon selidbe:

 • osobne dokumente i ugovore o prodaji ili najmu prostora
 • ugovor sa telefonskim operaterom
 • lijekove koje morate svakodnevno uzimati
 • potvrde o plaćenim režijama
 • toaletne torbice, donje rublje i odjeću za prvih tjedan dana
 • alat i ostali pribor, te hranu za kućnog ljubimca

kalimero21

Tijekom života čovjek se preseli najmanje jedan puta, a neki i više puta. Selidba u vlastitom „aranžmanu“ zna biti jako stresna, a često i niste zadovoljni konačnim ishodom. Izgubljene sitne stvari koje ponekad tražite i tjednima nakon selidbe, oštećeni zidovi i pokućstvo, uništeni podovi ... Upravo iz navedenih razloga lakše je i jednostavnije selidbe ureda, svojeg stana ili cijele tvrtke prepustiti stručnom timu profesionalaca koji će taj posao obaviti umjesto Vas. Prepustite stres i brigu o Vašim umjetninama, namještaju i pokućstvu tvrtki koja je osposobljena upravo za usluge selidbe i prijevoza te kao svoju osnovnu djelatnost selidbe provodi prefesionalno i s dužnom pažnjom.

Podatci o tvrtci

 • Frančina d.o.o. (SELIDBE KALIMERO)
 • Ulica Grada Chicaga 7, 10000 Zagreb
 • MB: 02220776 | OIB: 23353678955
 • 099/655-3322
 • Direktor: Ivan Frančina
 • Temeljni kapital u iznosu 20.000kn uplaćen u cijelosti

Usluge

 • Usluge koje Vam pružamo su sljedeće:
 • usluge selidbe i prijevoza (utovar, prijevoz, istovar)
 • pakiranje, montaža, demontaža
 • prijevoz specijalnih tereta (pianina, sefova, manjih radnih strojeva i sl.)
 • odvoz starog namještaja
 • uslugu besplatne procjene Vaše selidbe
 • Selidbe Beograd